Nguyễn Gioi
Nguyễn Gioi
#Góp ý cho bé của mẹ ・
6 tháng
Đề nghị sa thải ngay ông dev bên android và tester, lỗi cơ bản này không test ra. Nếu cần làm react thì để t. Không thì tự fix đi 😡 com.facebook.react.common.JavascriptException: TypeError: Cannot read property 'open' of undefined, js engine: hermes, stack: onPressDate@1:2764018 onPress@1:624111 _performTransitionSideEffects@1:414461 _receiveSignal@1:414049 onResponderRelease@1:412863 invokeGuardedCallbackImpl@1:336168 invokeGuardedCallback@1:336225 invokeGuardedCallbackAndCatchFirstError@1:336257 executeDispatch@1:336389 executeDispatchesAndReleaseTopLevel@1:340644 forEachAccumulated@1:337886 anonymous@1:340996 batchedUpdatesImpl@1:400142 batchedUpdates@1:340564 _receiveRootNodeIDEvent@1:340837 receiveTouches@1:394923 __callFunction@1:140496 anonymous@1:138861 __guard@1:139814 callFunctionReturnFlushedQueue@1:138819 at com.facebook.react.modules.core.ExceptionsManagerModule.reportException(ExceptionsManagerModule.java:72) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.facebook.react.bridge.JavaMethodWrapper.invoke(JavaMethodWrapper.java:372) at com.facebook.react.bridge.JavaModuleWrapper.invoke(JavaModuleWrapper.java:188) at com.facebook.jni.NativeRunnable.run(Native Method) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:938) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at com.facebook.react.bridge.queue.MessageQueueThreadHandler.dispatchMessage(MessageQueueThreadHandler.java:27) at android.os.Looper.loopOnce(Looper.java:210) at android.os.Looper.loop(Looper.java:299) at com.facebook.react.bridge.queue.MessageQueueThreadImpl$4.run(MessageQueueThreadImpl.java:228) at java.lang.Thread.run(Thread.java:1012) 
0
0
Thích
 Chia sẻ
Nguyễn Gioi
#Góp ý cho bé của mẹ ・
6 tháng
App đang bị crash khi đang đăng kí mới ở trợ lí và bấm vào thời gian sinh em bé 
0
0
Thích
 Chia sẻ
Giới thiệu
Nguyễn Gioi
Ảnh
Xem tất cả
Sản phẩm được phát triển bởi Bé Của Mẹ bằng